پزشک رایگان

بنستانهای دندانپزشکی

کلینیک دندان پزشکی دکتر کامبیز بخشنده

دندان پزشکی دکتر کامبیز بخشنده

طالقانی شرقی
%40 تخفیف 60,000 تومان 100,000
تست سرطان دهان دکتر کامبیز بخشنده

تست سرطان دهان در کلینیک دکتر بخشند ...

طالقانی شرقی
%100 تخفیف 1 تومان 25,000
دندانپزشکی دکتر غراوی

دندان پزشکی دکتر عبدالحکیم قراوی

حافظ جنوبی
%60 تخفیف 50,000 تومان 120,000